Skip to content

Elements per a una avaluació transformadora

Tornem a engegar motors amb el segon any del projecte #Avaluar per transformar el món. Després d’haver dinamitzat, de gener a maig passat del curs passat, la formació Avaluar per transformar el món. Reflexions i eines per a valorar el canvi d’actituds i de l’entorn, ara posem en marxa el Grup de Treball Avaluar per Transformar, amb l’objectiu d’avançar en l’elaboració de criteris i instruments per avaluar la transformació.

Amb el projecte #Avaluar per transformar el món, volem incidir en una forma d’avaluar que permeti valorar tant el canvi d’actituds com la transformació (de les relacions educatives, de l’estructura – institució escolar – i de l’entorn). En aquesta entrada us volem presentar els fonaments en els quals ens basem. A partir d’aquí, i al llarg de les properes setmanes, anirem compartint instruments d’avaluació elaborats per diferents col·lectius que promouen la justícia global en l’àmbit de l’educació formal.

El punt de partida des del qual ens posicionem és que l’avaluació ha de ser, en primer lloc, educativa, i fer que sigui una forma més de que l’alumnat interioritzi els aprenentatges, en la línia del que ha difós tan bé la Neus Sanmartí (2010). D’acord amb els plantejaments de l’avaluació educativa, el procés educatiu ha de poder valorar fins a quin punt s’han assolit determinats objectius formatius.

Entenent que el plantejament per competències implica que els aprenentatges s’han de poder aplicar a l’aula però també en altres contextos, és important incorporar el concepte de transferència: fins a quin punt l’alumnat és capaç d’aplicar en un altre context (transferir) els aprenentatges que ha fet a l’aula?

Però en un context d’educació per a la justícia global, on  també es persegueixen  uns objectius d’evolució cap a un món més just i amb menys discriminacions i violència,  l’avaluació s’ha de plantejar, en segon lloc, l’impacte que té l’aplicació d’aquestes competències fora de l’aula. Aquests impactes o transformacions poden plasmar-se en les relacions fora de l’aula o del centre, en les relacions intra-familiars o altres grups als quals pertanyi l’alumnat, en l’organització del centre escolar, en el consum del centre escolar i de les famílies, en les sinèrgies que s’estableixen amb altres actors de la comunitat propera, o altres iniciatives socials o fins i tot globals.

Aquest model basat en els aprenentatges, la transferència i la transformació i conceptualitzat per l’autor belga Gérard (2003), s’aplica molt bé als plantejaments de l’educació per a la justícia global.

Dit això, com portar a la pràctica aquest model? Com plasmar aquest plantejament als diferents instruments d’avaluació? Donat que l’educació per la justícia global té una vocació transformadora, és important que definim, en un programa formatiu, quins són els canvis que volem assolir. Aquests canvis que volem assolir en les competències dels educands poden ser de coneixements (nous conceptes, dades sobre una vulneració de drets humans en concret, arguments i dades per desmuntar rumors racistes, i un llarg etc.) o d’habilitats (com escoltar activament, com participar de forma horitzontal i no jeràrquica, etc.), però sobretot d’actitud (consumir local de temporada i sense residus, implicar-se en iniciatives socials del barri, etc.).

Una vegada haguem definit els canvis en els coneixements, habilitats i actituds de l’alumnat, ja serà més fàcil plasmar-ho en eines concretes o instruments concrets d’avaluació. Us convidem a seguir pendents d’aquest bloc per a conèixer alguns exemples d’instruments per a una avaluació transformadora.

Bibliografia

Gérard, François-Marie (2003) «L’évaluation de l’efficacité d’une formation». Gestion 2000, Vol. 20, n°3, pp. 13-33. http://www.fmgerard.be/textes/Outil.pdf

Massip, Flores, Egea i Barbeito (2018) Competències per transformar el món. Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l’escola. Barcelona: Graó Educació. https://cat.grao.com/ca/producte/competencies-per-transformar-el-mon-gc197

Sanmartí, Neus (2010) Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Barcelona: Departament d’Educació. http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0024/fc53024f-626e-423b-877a-932148c56075/avaluar_per_aprendre.pdf

1 thought on “Elements per a una avaluació transformadora”

  1. Pingback: Grup de treball #AvaluarPerTransformar – Competències per transformar el món

Leave a Reply