Proposta d’eixos temàtics d’EPD a l’àmbit escolar

eixos tematics

Des de les comissions de primària i secundària, hem consensuat una estructura de sis eixos temàtics que integren els diferents continguts d’aprenentatges de l’EPD en l’àmbit escolar.

Per la complexitat d’alguns temes, és gairebé segur que diferents continguts puguin ser classificats en diferents eixos, es presenten aquí només en un tema per a efectes pràctics. Una vegada dissenyada la guia i posada en pràctica de manera interactiva, es podrà accedir als diferents continguts de manera independent i crear itineraris d’accés diversos, incloent la combinació de temàtiques o continguts concrets.

1.- CIUTADANIA, ENFOCAMENT DE DRETS I GOVERNANÇA

Bloc A: El sistema de protecció dels Drets Humans

 • Coneixement i defensa dels Drets humans
 • Vulnerabilitat social i violació de drets
 • Instruments de protecció de drets i incidència

Bloc B: La governança com a estratègia organitzativa del col.lecitu

 • Agents polítics, econòmics i socials: funcions, límits i interdependències
 • Formes d’organització política i models de governança
 • Les bases de relació entre les autoritats públiques i la ciutadania en el model de governança relacional

Bloc C: Participació democràtica i ciutadania

 • Drets i deures en l’exercici de la democràcia participativa
 • Mecanismes i vies de la participació democràtica

2.- GÈNERE

Bloc A: Masculinitats i Feminitats

 • Poder i gènere
 • Coeducació i equitat de gènere

Bloc B. Pluralitat d’identitats de gènere, identitats sexuals i opcions afectivosexuals

 •  Identitats de gènere
 • Identitats sexuals
 • Opcions afectivosexuals

Bloc C. Estereotips, prejudicis i discriminacions

 • Estereotips i prejudicis en relació a la identitat de gènere, la identitat sexual i l’opció afectivosexual
 • Discriminacions i fòbies en relació a la diversitat d’identitats de gènere, identitats sexuals i opcions afectivosexuals.

3.- SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL

Bloc A. Anàlisi del sistema actual i les seves conseqüències

 • Producció, comerç i consum
 • Finances i diner
 • Conseqüències del model actual

Bloc B. Models i propostes alternatives

 • Models econòmics de producció i consum basat en les persones, la sostenibilitat i la justícia
 • Relacions econòmiques i socials globals

Bloc C. El nostre rol econòmic i social

 • Hàbits, costums i estils de vida
 • Incidència per a la transformació de criteris i mecanismes econòmics

4.- CULTURA DE PAU

Bloc A. Gestió del conflicte

 • Gestió del conflicte
 • Transformació del conflicte

Bloc B. Noviolència

 • Noviolència
 • Mètodes de transformació social no violenta
 • Desarmament

Bloc C. Habilitats socials

 • Relacions interpersonals i convivència
 •  Cooperació
 • Habilitats socials

5.- INTERCULTURALITAT

Bloc A. Diversitat, identitats i riquesa intercultural

 • Diversitat i riquesa intercultural
 • Identitats múltiples i canviants
 • Mundialització, interdependències i ciutadania global

Bloc B. Cohesió social i convivència

 • Comunicació i convivència intercultural
 • La inclusió com a base de la cohesió social

Bloc C. Estereotips, prejudicis i actituds discriminatòries

 • Estereotips, prejudicis i actituds discriminatòries
 • Prevenció del racisme

6.- MEDI AMBIENT, TERRITORI I NATURALESA 

 • Consciència mediambiental / Canvi climàtic
 • Consum responsable:
 • 3R Reduir, Reutilitzar, Reciclar
 • Repartir, socialitzar
 • Gestió dels recursos: energia, aigua, roba, joguines…
 • Territoris, Paisatge, ciutats, entorn urbà, entorn rural
 • Aliments, nutrició, salut