Hem participat en el seminari de llançament del projecte europeu REDSSO

Una delegació catalana de 14 persones hem participat en el seminari de llançament del projecte europeu REDSSO (Regions per una Educació per al Desenvolupament Sostenible i Solidari) el 13 i 14 de juny a Lió, França.

Entre les persones participants de la delegació assistim alguns membres del grup de treball de Competències i EPD juntament amb la representació de la FCONG i el Departament d’Ensenyament (els qui coordinen les accions del projecte a Catalunya)

REDSSO és un projecte finançat per la Unió Europea amb una durada de 30 mesos que pretén contribuir a la formació d’una ciutadania global a partir de la convergència de les polítiques públiques d’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Internacional en els sistemes educatius de 4 regions europees: Rhône-Alps, Piemont, Malopolska i Catalunya.

Durant el seminari de llançament s’han presentat les característiques dels sistemes educatius de les quatre regions participants a més d’experiències amb una visió del sud (Argentina, el Marroc, Senegal) per aprofundir en una aposta d’educació per a ciutadania mundial.

Un altre punt rellevant de la trobada va ser l’intercanvi de reflexions i experiències per a la construcció conjunta d’una definició compartida d’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Internacional (EDD-SI).

A manera de resum presentem algunes reflexions que es van presentar:

En relació als Objectius de la EDD-SI, es considera que es poden considerar en tres nivells diferents, a nivell de l’alumnat (per promoure l’autonomia, la responsabilitat i el desenvolupament de competències), a nivell de l’entorn (per promoure la cohesió social) i a nivell de comunitat educativa (per millorar les pràctiques educatives).

En el que té a veure a la Metodologia, s’ha parlat sobre el rol de la persona educadora qui hauria de proposar iniciatives per a l’aprenentatge en un treball compartit (ONG, professorat, educadors) orientat per propostes interdisciplinàries i transversals, però amb un treball a profunidad i com a part d’un procés clar en el temps.

També s’ha consensuat que les accions haurien de partir de l’interès de l’alumnat i el seu entorn, combinant coneixements i accions.

Altres elements destacables de la EDD-SI és l’interès per treballar amb experiències que connecten el global amb el local, respectant i promovent la construcció de diferents identitats des de la diversitat. També destaca l’orientació cap a l’acció i la cooperació entre les persones i els pobles i la promoció de pràctiques democràtiques.

Es van identificar també qüestions per seguir aprofundint o valorant dins del treball de reflexió d’aquest projecte, entre elles la relació de la EDD-SI amb la comunicació i l’avaluació, l’Educació Popular i l’Educació per a la Pau.

La disyuntiva entre saber si la EDD-SI hauria de ser un procés per acompanyar a l’alumnat a fi que es mobilitzi o un esforç per educar per triar, també va ser un altre tema proposat per al debat.

És important destacar el paper de les ONG com a acompanyants en el procés educatiu del professorat i com a nodes o contactes entre experiències nord-sud que puguin ajudar a ‘sortir del llibre’

Des del projecte Competències i EPD creiem que aquests elements contribueixen a construir un bon marc de referència europeu per al treball conjunt d’intervencions dels diferents agents que participen en REDDSO.

No obstant això, creiem que fa falta explicitar alguns elements clau que enriqueixen i dirigeixen el quefer d’els qui treballem per a una Educació Transformadora.

En l’apartat d’Objectius no hem d’oblidar l’horitzó utòpic que la EDD-SI hauria de fomentar en l’alumnat la “competència de somiar” i construir un món més just i sostenible. El model actual de relacions desiguals no ens serveix i a les noves generacions els representarà un obstacle per assegurar-se condicions de vida digna per totes i tots.

Per fomentar aquesta competència de somiar, les i els educadors hem de saber transmetre l’optimisme per la possibilitat, per construir el món que “encara no és i que hauria de ser. Aquest aspecte és important en relació a l’equilibri necessari entre la promoció d’actituds i la saturació d’informació. El risc de no fer-ho bé representa que l’alumnat preferirà el camí de l’immobilisme (si cometem l’error de presentar un escenari catastrofista) o del cinisme (si no sabem promoure actituds positives).

La EDD-SI en tot cas, deuria també representar (per a alumnat i professorat) l’espai per aprendre en i per a la incertesa, saber digerir els canvis i transformacions (promogudes o assumides) i no reduir la concepció del món a representacions simplistes que poden caure en el maniqueisme (blanc o negre, bo o dolent).

De l’anterior, també considerem molt valuós el posicionament ètic del professorat davant l’alumnat, la necessitat de la modèstia en el domini d’alguns coneixements i el reconeixement dels sabers de l’alumnat. Promoure una relació horitzontal d’aprenentatge, aprendre i transformar-se junts.

En aquest compromís ètic del professorat també és rellevant el punt de partida i plantejament polític i ideològic des del qual es parteix, fent explícites les creences i incoherències i assumint la responsabilitat pels resultats de les nostres intervencions educatives, mantenir el compromís davant l’alumnat si hem aconseguit que passin a les accions i acompanyar-los en aquest procés.

Totes aquestes reflexions s’han nodrit del procés de formació i reflexió del projecte Competències i EPD (principis metodològics), des de la convicció que l’enfocament competencial permet realitzar els canvis i innovacions necessaris a l’escola per promoure entre l’alumnat una ciutadania crítica, solidària i transformadora.

  

Fotografies:  COP (Consorzio delle Ong Piemontesi)

2 thoughts on “Hem participat en el seminari de llançament del projecte europeu REDSSO”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*