Principis metodològics de l’EPD a l’escola

Document de treball 21.12.2012

Comissió d’Estratègies Didàctiques

Principis metodològics en que es basa l’educació per al desenvolupament en l’àmbit escolar

  1. Enfocament integral de la persona, és a dir, l’aprenentatge és un procés individual en què cadascú va construint la seva identitat i es va configurant èticament. Aquesta configuració ètica ha de reflectir un equilibri entre pensament (raó), sensibilitat (emoció) i moviment (acció). Per tant, l’acció educativa ha de fer èmfasi en desenvolupar pensaments, sentiments i comportaments proactius en l’alumnat.

  2. Aproximació multidisciplinar a la construcció dels sabers, és a dir, l’educació per al desenvolupament en l’àmbit escolar ha de basar-se en propostes educatives que permetin, potenciïn i armonitzin diferents àmbits del saber. En aquest sentit, es preten apropoar a l’alumnat a la comprensió de la complexitat del món que l’envolta per tal de donar resposta als reptes que li planteja.

  3. Protagonisme del alumnat en el procés d’aprenentatge, és a dir, l’alumnat ha d’aconseguir progressivament un major nivell d’autonomia per tal de de construir el seu projecte de vida individual i social. Per tant, el paper del professorat ha de ser d’acompanyament i de creació de les condicions pedagògiques necessàries per tal de capacitar l’alumnat en aquesta línia.

  4. Acció i participació en el procés d’aprenentatge de l’alumnat per fomentar la capacitat de transformar l’entorn i transformar-se, és a dir, l’aprenentatge hauria de basar-se en activitats i participació activa de l’alumnat.

  5. Vivència i experiència per desenvolupar aprenentatges significatius, és a dir, qualsevol aprenentatge nou ha de partir dels interessos de la persona. D’aquesta manera, aquests nous coneixements poden esdevenir en rellevants, funcionals i significatius per a la persona i, per tant, aplicables a la vida diària.

  6. Flexibilitat i contextualització didàctico-metodològica, és a dir, l’acció educativa ha de ser adequada a les diferents característiques, ritmes d’aprenentatge i nivells de l’alumnat, les seves circumstàncies concretes i el seu moment vital.

  7. En la mateixa línia, l’educació per al desenvolupament ha de promoure l’ús de diferents estratègies didàctiques que fomentin la curiositat, la indagació, la reflexió, la contrastació, el intercanvi, la sensibilització i la transformació de la realitat que ens envolta.

  8. Multidireccionalitat en l’acció educativa, significa el reconeixement dels diferents agents educatius que formen part del procés d’aprenentatge. En conseqüència, el sentit de l’acció educativa no es redueix a l’acció unidireccional empesa pel professorat envers l’alumnat o pel centre educatiu envers les families o l’entorn, sinó que esdevé un creixement i adquisició d’aprenentatge compartit.

1 thought on “Principis metodològics de l’EPD a l’escola”

  1. Pingback: Hem participat en el seminari de llançament del projecte europeu REDSSO » Competències i EpD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *