Skip to content

Paisatge d’idees per a l’Educació de la Ciutadania Global

GCE ideascapes – Implicaciones para el aula, Complementa la taula “Four Approaches to GCE”, Paisatge d’idees per a l’Educació de la Ciutadania Global (ECG), adaptada d’Andreotti, V. (2011) Actionable postcolonial theory in education. New York: Palgrave MacMillan

Les cartografies socials son instruments educatius que no estan destinats a descriure o prescriure coses, sinó a ser un estímul per a diferents converses sobre interseccions de les quals generalment no se’n parla. Aquest exercici de cartografia social presenta tres enfocaments de l’Educació per la Ciutadania Global: suau | radical | d’un altre tipus, i convida les educadores a reflexionar sobre la seva pràctica i els reptes que planteja l’educació per  la justícia global en els seus contextos educatius. 

Quan interactueu amb aquesta cartografia penseu en:

  • Què és possible / esperat en el seu context de treball en relació a l’ECG? Perquè?
  • Quin enfocament seria més difícil d’incorporar? Per què?
  • Quin enfocament va ser el més comú en la teva pròpia educació? Quin enfocament sents que estàs més i menys preparat per incorporar?
  • Quins desafiaments globals afecten als estudiants?

També pots utilitzar aquesta taula com una eina per avaluar els enfocaments i les tasques que triïs per abordar un tema d’ECG en particular, recordant sempre que els enfocaments suaus, radicals i d’un altre tipus poden tenir diversos efectes en diferents contextos i també poden complementar-se entre sí en determinades circumstàncies.

Taula GCE Ideascapes en PDF

1 thought on “Paisatge d’idees per a l’Educació de la Ciutadania Global”

  1. Pingback: Grup de Treball Avaluar per Transformar – Competències per transformar el món

Leave a Reply