Eina per avaluar la perspectiva de gènere en la docència

  • by

Grup d’Educació i Gènere Facultat Ciències de l’Educació UAB

Descripció

Aquesta eina ofereix un marc conceptual per

  • incorporar la perspectiva de gènere en diferents contextos educatius;
  • reflexionar críticament sobre com influeix la pròpia subjectivitat en la docència;
  • identificar potencialitats i febleses en el plantejament dels continguts, metodologies, avaluació i organització de l’espai docent.

Com s’ha elaborat

El document s’ha elaborat de manera col·laborativa entre alumnat, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis. Cadascú, des de la seva perspectiva i posició, ha contribuït de forma molt significativa a conduir aquest procés de construcció inclusiva i holística de les diferents dimensions que conformen aquesta eina.

En quins casos/escenaris és pertinent utilitzar-la

Dimensions clau per materialitzar la perspectiva de gènere en l’educació

Aquestes dimensions no són excloents, sinó que s’interseccionen per posar de manifest l’abast de l’anomenada “perspectiva de gènere”, defugint de simplificacions, per buscar una veritable transformació feminista-queer de l’educació.

Per a cada dimensió es proposen uns elements analítics clau i uns aspectes a tenir en compte a l’hora d’analitzar la pràctica docent, tal com resumim en les taules següents.

 Elements d’avaluacióRecursos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *