Criteris per valorar les pràctiques d’EpD #Justícia Global en l’àmbit de l’educació formal

 • by

A continuació us presentem els criteris consensuats per a la identificació i selecció de pràctiques de referència d’Educació per al Desenvolupament amb enfocament de Justícia Global.

Aquests criteris s’han elaborat de forma col·laborativa entre professorat i persones tècniques d’ONG, en el marc del projecte Criteris de selecció i sistematització de pràctiques de referència d’EpD en l’àmbit formal, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

També s’ha tingut en compte el treball de reflexió i concreció de criteris desenvolupat per altres entitats i plataformes, com la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya – XESC, Régions pour une éducation au développement durable et solidarie – REDDSO i  Reading Interntional Solidarity Centre.

 

__________________

Criteris per valorar les pràctiques d’EpD #Justícia Global en l’àmbit de l’educació formal

Participació

 • Afavoreix la implicació de la comunitat educativa
 • Promou el treball en xarxa de l’equip docent
 • Afavoreix la cohesió i interacció entre els diferents nivells educatius i els diversos col·lectius del centre

Adequació 

 • Permet treballar amb diferents graus d’aprofundiment, atenent a la diversitat de l’alumnat
 • Incorpora orientacions i recomanacions per dinamitzar la pràctica
 • Proposa activitats en diferents àmbits: aula, centre, famílies, barri…
 • Es pot vincular amb diverses àrees o matèries del currículum i/o amb les competències bàsiques

Coherència

 • Reflecteix i valora positivament la diversitat de lògiques i perspectives (cultural, de gènere, edat, classe social, capacitats…), tant a través dels continguts com del llenguatge, imatges i exemples
 • Contempla la sostenibilitat ambiental, econòmica i social en l’ús dels recursos
 • Planteja un ús crític i responsable de les TIC

Finalitats i continguts

 • Fomenta l’apoderament d’infants, adolescents i joves
 • Planteja aprenentatges significatius que relacionen fets quotidians amb problemàtiques globals
 • Promou l’anàlisi i la reflexió crítica sobre temàtiques pròpies de l’EpD amb perspectiva complexa
 • Fa referència a les desigualtats i injustícies existents i es proposen accions per combatre-les
 • Promou la consciència i la responsabilitat sobre l’impacte de les pròpies accions a nivell global

Estratègies didàctiques

 • Proposa metodologies diverses que estimulin diferents formes d’aprenentatge (racional, creativa, emocional, manipulativa…)
 • Planteja processos de participació encaminats a prendre decisions i actuar en els diferents àmbits relacionals
 • Promou la interacció social i la cooperació, afavorint habilitats de comunicació i transformació dels conflictes
 • S’orienta a la transformació personal i social, promovent la implicació en la millora de l’entorn

Resultats i difusió

 • Els resultats són visibles i constatables a través de diversos mitjans (vídeos, imatges, documents, pàgines web, publicacions…)
 • Els participants s’impliquen en la comunicació i difusió dels resultats entre la comunitat educativa
 • La pràctica rep algun tipus de reconeixement fora del centre

Avaluació

 • Es comparteixen i/o consensuen els objectius amb les persones participants
 • Promou la reflexió sobre els aprenentatges, fortaleses, dificultats i reptes de futur
 • Defineix criteris, estratègies i instruments per una avaluació formativa i participativa (autoavaluació, coavaluació)           

Aquí podeu consultar el Document de criteris en PDF

i en format Check List

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *