Skip to content

Octoputest

Aquests indicadors per avaluar l’impacte de l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació per a la Participació, l’Educació per a la Sostenibilitat i la Coeducació, son el resultat de la segona fase del projecte Participar para poner la Vida en el Centro, dissenyat i coordinat per Ecotono S. Coop. And de Interés Social  i subvencionat per la Agencia Andaluza de  Cooperación Internacional al Desarrollo.

L’Octoputest proposa que cada organització realitzi un exercici de reflexió col.lectiva sobre les seves intervencions. Té el format d’una matriu doble entrada, on avaluarem la presència de:

  • 8 criteris (files): Poder, Caràcter Universal, Les Cures, Interseccionalitat, Feminismes, Sostenibilitat Ecològica, Participació i Necessitats
  • 5 aspectes (columnes) diferents dels nostres projectes; diagnòstic, objectius, continguts, metodologies i impactes.

PDF Indicadors d’avaluació Octoputest

PDF Explicació de com han estat elaborats i om aplicar-los

Leave a Reply