Eina per avaluar la perspectiva de gènere en la docència

  • by

Grup d’Educació i Gènere Facultat Ciències de l’Educació UAB

Descripció

Aquesta eina ofereix un marc conceptual per

  • incorporar la perspectiva de gènere en diferents contextos educatius;
  • reflexionar críticament sobre com influeix la pròpia subjectivitat en la docència;
  • identificar potencialitats i febleses en el plantejament dels continguts, metodologies, avaluació i organització de l’espai docent.

Com s’ha elaborat

El document s’ha elaborat de manera col·laborativa entre alumnat, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis. Cadascú, des de la seva perspectiva i posició, ha contribuït de forma molt significativa a conduir aquest procés de construcció inclusiva i holística de les diferents dimensions que conformen aquesta eina.

En quins casos/escenaris és pertinent utilitzar-la

Dimensions clau per materialitzar la perspectiva de gènere en l’educació

QUI

Subjectivitat / sensibilitat de les persones implicades en el procés d’ensenyament – aprenentatge

QUÈ

Continguts

Epistemologia de les matèries

COM

Metodologies docents,
direccionalitat pedagògica, ètica,
estratègies d’avaluació

ON

Espais i cultura organitzacional

Aquestes dimensions no són excloents, sinó que s’interseccionen per posar de manifest l’abast de l’anomenada “perspectiva de gènere”, defugint de simplificacions, per buscar una veritable transformació feminista-queer de l’educació. 

Per a cada dimensió es proposen uns elements analítics clau i uns aspectes a tenir en compte a l’hora d’analitzar la pràctica docent, tal com resumim en les taules següents.

 Elements d’avaluació

QUI

Identificar i revisar la càrrega cultural amb valors patriarcals, tant del professorat com de l’alumnat, que fa que es reprodueixin actituds que generen desigualtats

Elements analítics

Aspectes a tenir en compte

Ceguesa de gènere Capacitat per identificar les injustícies socials i de gènere
[relacions coneixement – poder – gènere]
Formació rebuda sobre perspectiva de gènere i pedagogies feministes
[trajectòries formatives i professionals]
Identificació de mecanismes educatius hegemònics (sexe-gènere-sexualitat) i generadors de desigualtats  [binarisme de gènere i patriarcat]
Qüestionament dels privilegis i del poder des de la perspectiva de la interseccionalitat
[justícia social, racial i de gènere |  eixos de discriminació estructural, institucional, històrica, individual]
Posicionament en relació a la Perspectiva de Gènere Cosmovisió de gènere [Nivells de consciència de gènere:
1. Consciència inexistent;
2. Consciència de resistència – no proposa canvis;
3. Consciència crítica – fa propostes de transformació]
Posicionament respecte a l’objectivitat Qüestionament de la universalitat i l’essencialisme
[coneixements contextualitzats, encarnats, argumentats]
Qüestionament de la neutralitat (pròpia i dels continguts)
[coneixement democràtic, construït socialment, que integri totes les veus]
Posicionament respecte del coneixement
[explicitar la pròpia visió i posicionament: coneixement situat]
Docència com a acte polític Orientació políticoètica sobre l’aprenentatge
[1. Aprendre a mirar sentint: emocionar-se, experimentar, trencar amb visions donades, limitades i excloents;
2. Aprendre a pensar ideant: reflexionar, descobrir, posar en relació idees diverses, participar en la creació de noves idees;
3. Aprendre a actuar èticament: idear processos reals de canvi en l’entorn proper i contextualitzat]

 

QUÈ

Revisar críticament les teories que s’imparteixen, i no donar per suposada la neutralitat dels continguts

Elements analítics Aspectes a tenir en compte
Referents teòrics de la matèria Diversificació de referents [qüestionar biaixos androcèntrics, etnocèntrics, adultocèntrics, heterocèntrics, sobre-positivistes]
Tipologia de coneixements que es genera en la docència Coneixement situat [qüestionar essencialismes: argumentar, conèixer les epistemologies, contextualitzar, assumir el punt de vista parcial, acollir la diversitat de visions presents a l’aula]
Experiència com a font de coneixement
[1. Experiències no documentades en el treball acadèmic;
2. Experimentar l’aprenentatge transformatiu;
3. Experiència i coneixements dels moviments socials]
Currículum Adaptabilitat del currículum [1. Adaptació dels continguts curriculars a les necessitats del grup; 2. Atenció personalitzada a la diversitat: interseccionalitat de gènere, sexualitat, classe, ètnia]
Coneixement ocult [model de feminitat i masculinitat, perpetuació del sexisme, invisibilització de formes no hegemòniques d’existència]
Introducció de contingut específic sobre gènere i sexualitat Introducció de teories feministes i queer, i la seva contribució a l’educació [intencionalitat explícita o implícita; presència puntual o transversal]
Incorporació de les teories educatives sobre gènere i sexualitat [educació en sexualitat  que superi el binarisme i l’heteronormativitat, des d’un enfocament afectivista: habilitats per conèixer el propi cos, comprendre la pròpia sexualitat, establir relacions sanes i satisfactòries, ser conscient del benestar propi i aliè]
Introducció de la teoria crítica feminista
[relació entre coneixement i poder, jerarquies i desigualtats]

 

COM

Diversificar, flexibilitzar, contextualitzar i fer participatius els processos d’ensenyament – aprenentatge

Elements analítics Aspectes a tenir en compte
Metodologies docents Pedagogies feministes [aprenentatge basat en:
1. Identificar i analitzar la realitat patriarcal i actuar per combatre la normativitat heteropatriarcal
2. Qüestionar i raonar la relació coneixement – poder, jerarquies i desigualtats de gènere
3. Qüestionar-se i prendre consciència dels propis privilegis i opressions, i del seu origen
Ús de metodologies diverses, flexibles i contextualitzades [ajustades a les capacitats, necessitats, nivells de l’alumnat, i a les circumstàncies concretes]
Ús de metodologies participatives [vetllant perquè la participació  sigui equitativa i contribueixi a erradicar la reproducció de rols]
Pedagogies descolonials [valoritzar sabers subalterns; fonamentar la pedagogia en la realitat de les persones i les seves subjectivitats; partir d’altres formes d’estar, fer i viure]
Pedagogia compromesa [donar veu a totes les persones, experiències i realitats diverses; interpel·lar l’alumnat i professorat a reflexionar, qüestionar-se i compartir]
Cura de les relacions Subversió de les relacions de poder [treball conjunt de professorat i alumnat per trencar les relacions verticals i autoritàries, p. Ex. prendre decisions respecte als continguts i el disseny de les sessions…]
Reconeixement de totes les presències [escoltar les veus i interessos de totes les persones presents a l’aula, generar entusiasme per aprendre de manera col·lectiva]
Comunicació i ús del llenguatge Ús d’un llenguatge no sexista [lliure de prejudicis i estereotips, respectuós amb els col·lectius oprimits i/o vulnerabilitzats]
Ús d’exemples inclusius  [que incloguin identitats, cultures, diversitats corporals, evitant identitats discriminatòries (LGTBI-fòbiques, sexistes, androcèntriques, racistes)]
Ús d’imatges i iconografies no estereotipades [llenguatge visual inclusiu, lliure d’estereotips de gènere, que visibilitzi models familiars diversos, cossos no normatius, estètica no imposada…]
Avaluació Avaluació per transformar la realitat [capacitat d’aplicar coneixements, habilitats i actituds a diferents contextos, i d’avaluar la transformació d’aquests contextos]
Avaluació del procés [la responsabilitat recau sobre l’alumnat, la tasca docent facilita que l’alumnat pugui desenvolupar plenament les seves capacitats]
Diversificació d’instruments d’avaluació [avaluació com a aprenentatge: instruments que atribueixen més agència a l’alumnat (rúbriques d’autoavaluació, avaluació entre iguals, coavaluació participativa…)]

 

ON

Analitzar les formes d’opressió en la configuració i estructuració dels espais
(masclisme, classisme, racisme, funcionalisme, adultocentrisme…)

Elements analítics Aspectes a tenir en compte
Espai físic Espai aula [elements estructurals que simbolitzen i constitueixen jerarquies verticals entre la persona docent i l’alumnat, que exclouen algunes persones i que no fomenten una participació igualitària]
Altres espais [aspectes que estableixen binarismes excloents i/o parteixen d’una presumpció d’heterosexualitat, cisgenerisme i normativitat funcional en lavabos, vestidors, espais exteriors, cafeteria…]
Espai simbòlic Espais segurs [procés de treball dinàmic i relacional constant, per fomentar la cooperació, amb dinàmiques que  incloguin totes les persones de manera justa i equitativa]

Recursos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *