Skip to content

(Català) Conclusions pedagògiques preliminars 2011

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Us convidem a compartir aquestes reflexions, analitzar-les i deixar els seus comentaris en aquest blog, volem rebre les vostres aportacions per enriquir el treball de les comissions que hem format per aquest any.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Us convidem a compartir aquestes reflexions, analitzar-les i deixar els seus comentaris en aquest blog, volem rebre les vostres aportacions per enriquir el treball de les comissions que hem format per aquest any.

Durante la sesión de reencuentro y presentación de las propuestas de trabajo para el 2012, se presentaron las conclusiones preliminares extraídas de las reflexiones de las nueve sesiones de trabajo y formación del 2011.

Las hemos agrupado en cuatro bloques para facilitar su lectura:

En relación a las finalidades educativas:

 • Identificar y conocer las relaciones en el mundo donde vivimos para facilitar la comprensión de las relaciones Norte-Sur;
 • Analizar y reflexionar sobre las causas y consecuencias de los fenómenos sociales;
 • Relacionar la dimensión personal con la social, y viceversa;
 • Proveer de herramientas para el aprendizaje y el crecimiento personales -identificación de la oportunidad del cambio, capacidad de mejorar;
 • Fomentar un cambio de actitudes;
 • Proponer alternativas a los modelos existentes;
 • Promover la acción transformadora.

En relación a los contenidos de aprendizaje:

 • Entender los contenidos de aprendizaje en un sentido amplio (Conceptos, Actitudes, Valores) y aplicarlos en situaciones concretas (concepto de competencia);
 • Los contenidos de aprendizaje de la EPD se reconocen y se identifican en el currículum escolar;
 • Las propuestas pedagógicas de EPD se centran en la Competencia Social y Ciudadana, y tendrían que fomentar el trabajo en las 8 CCBB;
 • Los contenidos tienen que estar secuenciados y adaptados a los diferentes niveles educativos;
 • Los contenidos de EpD se pueden trabajar de forma disciplinar, o bien transversalmente, en función del contexto y posibilidades.
 • No todos los contenidos de EPD se pueden trabajar en el ámbito escolar;

En relación al enfoque metodológico:

 • Seguir una línea coherente entre contenidos, valores y actitudes;
 • Fomentar la participación y la acción;
 • La manera de trabajar también es un aprendizaje (la metodología es proceso y finalidad en sí misma);
 • Proponer acciones motivadoras, contextualizadas, funcionales y significativas;
 • Compromiso por parte del profesorado con los contenidos, valores y actitudes de la EPD;
 • Proponer actividades / materiales adecuados para trabajar con menores, adolescentes y jóvenes;
 • Las estrategias didácticas críticas, cooperativas, participativas y propositivas son las más adecuadas para fomentar la EPD;
 • Los contenidos de aprendizaje se pueden trabajar por áreas y de manera transversal;
 • Es muy importante la atención a la diversidad para fomentar las máximas potencialidades del alumnado.

En relación a la evaluación y criterios:

 • La evaluación por competencias es una forma de aprender;
 • La evaluación no tiene que ser punitiva sino orientada a la mejora del proceso de aprendizaje;
 • Para evaluar por competencias hace falta que el alumnado sepa aprender autónomamente, controlar los procesos y auto-evaluarse;
 • El alumnado tiene que conocer los objetivos de aprendizaje;
 • Evaluación inicial como vía para detectar los conocimientos previos del alumnado;
 • Instrumentos innovadores, que contribuyan a la evaluación inicial y a la autoevaluación ;
 • Poner en cuestión la objetividad de la evaluación.

Os invitamos a compartir estas reflexiones, analizarlas y dejar sus comentarios en este blog, queremos recibir vuestras aportaciones para enriquecer el trabajo de las comisiones que hemos formado para este año.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Us convidem a compartir aquestes reflexions, analitzar-les i deixar els seus comentaris en aquest blog, volem rebre les vostres aportacions per enriquir el treball de les comissions que hem format per aquest any.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Us convidem a compartir aquestes reflexions, analitzar-les i deixar els seus comentaris en aquest blog, volem rebre les vostres aportacions per enriquir el treball de les comissions que hem format per aquest any.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Us convidem a compartir aquestes reflexions, analitzar-les i deixar els seus comentaris en aquest blog, volem rebre les vostres aportacions per enriquir el treball de les comissions que hem format per aquest any.

Durante la sesión de reencuentro y presentación de las propuestas de trabajo para el 2012, se presentaron las conclusiones preliminares extraídas de las reflexiones de las nueve sesiones de trabajo y formación del 2011.

Las hemos agrupado en cuatro bloques para facilitar su lectura:

En relación a las finalidades educativas:

 • Identificar y conocer las relaciones en el mundo donde vivimos para facilitar la comprensión de las relaciones Norte-Sur;
 • Analizar y reflexionar sobre las causas y consecuencias de los fenómenos sociales;
 • Relacionar la dimensión personal con la social, y viceversa;
 • Proveer de herramientas para el aprendizaje y el crecimiento personales -identificación de la oportunidad del cambio, capacidad de mejorar;
 • Fomentar un cambio de actitudes;
 • Proponer alternativas a los modelos existentes;
 • Promover la acción transformadora.

En relación a los contenidos de aprendizaje:

 • Entender los contenidos de aprendizaje en un sentido amplio (Conceptos, Actitudes, Valores) y aplicarlos en situaciones concretas (concepto de competencia);
 • Los contenidos de aprendizaje de la EPD se reconocen y se identifican en el currículum escolar;
 • Las propuestas pedagógicas de EPD se centran en la Competencia Social y Ciudadana, y tendrían que fomentar el trabajo en las 8 CCBB;
 • Los contenidos tienen que estar secuenciados y adaptados a los diferentes niveles educativos;
 • Los contenidos de EpD se pueden trabajar de forma disciplinar, o bien transversalmente, en función del contexto y posibilidades.
 • No todos los contenidos de EPD se pueden trabajar en el ámbito escolar;

En relación al enfoque metodológico:

 • Seguir una línea coherente entre contenidos, valores y actitudes;
 • Fomentar la participación y la acción;
 • La manera de trabajar también es un aprendizaje (la metodología es proceso y finalidad en sí misma);
 • Proponer acciones motivadoras, contextualizadas, funcionales y significativas;
 • Compromiso por parte del profesorado con los contenidos, valores y actitudes de la EPD;
 • Proponer actividades / materiales adecuados para trabajar con menores, adolescentes y jóvenes;
 • Las estrategias didácticas críticas, cooperativas, participativas y propositivas son las más adecuadas para fomentar la EPD;
 • Los contenidos de aprendizaje se pueden trabajar por áreas y de manera transversal;
 • Es muy importante la atención a la diversidad para fomentar las máximas potencialidades del alumnado.

En relación a la evaluación y criterios:

 • La evaluación por competencias es una forma de aprender;
 • La evaluación no tiene que ser punitiva sino orientada a la mejora del proceso de aprendizaje;
 • Para evaluar por competencias hace falta que el alumnado sepa aprender autónomamente, controlar los procesos y auto-evaluarse;
 • El alumnado tiene que conocer los objetivos de aprendizaje;
 • Evaluación inicial como vía para detectar los conocimientos previos del alumnado;
 • Instrumentos innovadores, que contribuyan a la evaluación inicial y a la autoevaluación ;
 • Poner en cuestión la objetividad de la evaluación.

Os invitamos a compartir estas reflexiones, analizarlas y dejar sus comentarios en este blog, queremos recibir vuestras aportaciones para enriquecer el trabajo de las comisiones que hemos formado para este año.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Us convidem a compartir aquestes reflexions, analitzar-les i deixar els seus comentaris en aquest blog, volem rebre les vostres aportacions per enriquir el treball de les comissions que hem format per aquest any.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Us convidem a compartir aquestes reflexions, analitzar-les i deixar els seus comentaris en aquest blog, volem rebre les vostres aportacions per enriquir el treball de les comissions que hem format per aquest any.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Os invitamos a compartir estas reflexiones, analizarlas y dejar sus comentarios en este blog, queremos recibir vuestras aportaciones para enriquecer el trabajo de las comisiones que hemos formado para este año.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Durante la sesión de reencuentro y presentación de las propuestas de trabajo para el 2012, se presentaron las conclusiones preliminares extraídas de las reflexiones de las nueve sesiones de trabajo y formación del 2011.

Las hemos agrupado en cuatro bloques para facilitar su lectura:

En relación a las finalidades educativas:

 • Identificar y conocer las relaciones en el mundo donde vivimos para facilitar la comprensión de las relaciones Norte-Sur;
 • Analizar y reflexionar sobre las causas y consecuencias de los fenómenos sociales;
 • Relacionar la dimensión personal con la social, y viceversa;
 • Proveer de herramientas para el aprendizaje y el crecimiento personales -identificación de la oportunidad del cambio, capacidad de mejorar;
 • Fomentar un cambio de actitudes;
 • Proponer alternativas a los modelos existentes;
 • Promover la acción transformadora.

En relación a los contenidos de aprendizaje:

 • Entender los contenidos de aprendizaje en un sentido amplio (Conceptos, Actitudes, Valores) y aplicarlos en situaciones concretas (concepto de competencia);
 • Los contenidos de aprendizaje de la EPD se reconocen y se identifican en el currículum escolar;
 • Las propuestas pedagógicas de EPD se centran en la Competencia Social y Ciudadana, y tendrían que fomentar el trabajo en las 8 CCBB;
 • Los contenidos tienen que estar secuenciados y adaptados a los diferentes niveles educativos;
 • Los contenidos de EpD se pueden trabajar de forma disciplinar, o bien transversalmente, en función del contexto y posibilidades.
 • No todos los contenidos de EPD se pueden trabajar en el ámbito escolar;

En relación al enfoque metodológico:

 • Seguir una línea coherente entre contenidos, valores y actitudes;
 • Fomentar la participación y la acción;
 • La manera de trabajar también es un aprendizaje (la metodología es proceso y finalidad en sí misma);
 • Proponer acciones motivadoras, contextualizadas, funcionales y significativas;
 • Compromiso por parte del profesorado con los contenidos, valores y actitudes de la EPD;
 • Proponer actividades / materiales adecuados para trabajar con menores, adolescentes y jóvenes;
 • Las estrategias didácticas críticas, cooperativas, participativas y propositivas son las más adecuadas para fomentar la EPD;
 • Los contenidos de aprendizaje se pueden trabajar por áreas y de manera transversal;
 • Es muy importante la atención a la diversidad para fomentar las máximas potencialidades del alumnado.

En relación a la evaluación y criterios:

 • La evaluación por competencias es una forma de aprender;
 • La evaluación no tiene que ser punitiva sino orientada a la mejora del proceso de aprendizaje;
 • Para evaluar por competencias hace falta que el alumnado sepa aprender autónomamente, controlar los procesos y auto-evaluarse;
 • El alumnado tiene que conocer los objetivos de aprendizaje;
 • Evaluación inicial como vía para detectar los conocimientos previos del alumnado;
 • Instrumentos innovadores, que contribuyan a la evaluación inicial y a la autoevaluación ;
 • Poner en cuestión la objetividad de la evaluación.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Os invitamos a compartir estas reflexiones, analizarlas y dejar sus comentarios en este blog, queremos recibir vuestras aportaciones para enriquecer el trabajo de las comisiones que hemos formado para este año.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Durante la sesión de reencuentro y presentación de las propuestas de trabajo para el 2012, se presentaron las conclusiones preliminares extraídas de las reflexiones de las nueve sesiones de trabajo y formación del 2011.

Las hemos agrupado en cuatro bloques para facilitar su lectura:

En relación a las finalidades educativas:

 • Identificar y conocer las relaciones en el mundo donde vivimos para facilitar la comprensión de las relaciones Norte-Sur;
 • Analizar y reflexionar sobre las causas y consecuencias de los fenómenos sociales;
 • Relacionar la dimensión personal con la social, y viceversa;
 • Proveer de herramientas para el aprendizaje y el crecimiento personales -identificación de la oportunidad del cambio, capacidad de mejorar;
 • Fomentar un cambio de actitudes;
 • Proponer alternativas a los modelos existentes;
 • Promover la acción transformadora.

En relación a los contenidos de aprendizaje:

 • Entender los contenidos de aprendizaje en un sentido amplio (Conceptos, Actitudes, Valores) y aplicarlos en situaciones concretas (concepto de competencia);
 • Los contenidos de aprendizaje de la EPD se reconocen y se identifican en el currículum escolar;
 • Las propuestas pedagógicas de EPD se centran en la Competencia Social y Ciudadana, y tendrían que fomentar el trabajo en las 8 CCBB;
 • Los contenidos tienen que estar secuenciados y adaptados a los diferentes niveles educativos;
 • Los contenidos de EpD se pueden trabajar de forma disciplinar, o bien transversalmente, en función del contexto y posibilidades.
 • No todos los contenidos de EPD se pueden trabajar en el ámbito escolar;

En relación al enfoque metodológico:

 • Seguir una línea coherente entre contenidos, valores y actitudes;
 • Fomentar la participación y la acción;
 • La manera de trabajar también es un aprendizaje (la metodología es proceso y finalidad en sí misma);
 • Proponer acciones motivadoras, contextualizadas, funcionales y significativas;
 • Compromiso por parte del profesorado con los contenidos, valores y actitudes de la EPD;
 • Proponer actividades / materiales adecuados para trabajar con menores, adolescentes y jóvenes;
 • Las estrategias didácticas críticas, cooperativas, participativas y propositivas son las más adecuadas para fomentar la EPD;
 • Los contenidos de aprendizaje se pueden trabajar por áreas y de manera transversal;
 • Es muy importante la atención a la diversidad para fomentar las máximas potencialidades del alumnado.

En relación a la evaluación y criterios:

 • La evaluación por competencias es una forma de aprender;
 • La evaluación no tiene que ser punitiva sino orientada a la mejora del proceso de aprendizaje;
 • Para evaluar por competencias hace falta que el alumnado sepa aprender autónomamente, controlar los procesos y auto-evaluarse;
 • El alumnado tiene que conocer los objetivos de aprendizaje;
 • Evaluación inicial como vía para detectar los conocimientos previos del alumnado;
 • Instrumentos innovadores, que contribuyan a la evaluación inicial y a la autoevaluación ;
 • Poner en cuestión la objetividad de la evaluación.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.

Durant la sessió de retrobament i presentació de les propostes de treball pel 2012, es van presentar les conclusions preliminars extretes de les reflexions de les nou sessions de treball i formació del 2011.

Les hem agrupat en quatre blocs per facilitar la seva lectura:

En relació a les finalitats educatives:

 • Identificar i conèixer les relacions en el món on vivim per facilitar la comprensió de les relacions Nord-Sud;
 • Analitzar i reflexionar sobre les causes i conseqüències dels fenòmens socials;
 • Relacionar la dimensió personal amb la social, i viceversa;
 • Proveir d’eines per a l’aprenentatge i el creixement personals -identificació de l’oportunitat del canvi, capacitat de millorar;
 • Fomentar un canvi d’actituds;
 • Proposar alternatives als models existents;
 • Promoure l’acció transformadora.

En relació als continguts d’aprenentatge:

 • Entendre els continguts d’aprenentatge en un sentit ampli (Conceptes, Actituds, Valors) i aplicar-los en situacions concretes (concepte de competència);
 • Els continguts d’aprenentatge de l’EPD es reconeixen i s’identifiquen en el currículum escolar;
 • Les propostes pedagògiques d’EPD se centren en la competència Social i Ciutadana, i haurien de fomentar el treball en les 8 CCBB;
 • Els continguts han d’estar ben seqüenciats, i adaptats als diferents nivells educatius;
 • Els continguts d’EpD es poden treballar de forma disciplinar, o bé transversalment, en funció del context i possibilitats.
 • No tots el continguts d’EPD es poden treballar a l‘àmbit escolar;

En relació a l’enfocament metodològic:

 • Seguir una línia coherent entre continguts, valors i actituds;
 • Fomentar la participació i l’acció;
 • La manera de treballar també és un aprenentatge (la metodologia és procés i finalitat en sí mateixa);
 • Proposar accions motivadores, contextualitzades, funcionals i significatives;
 • Compromís per part del professorat amb els continguts, valors i actituds de l’EpD;
 • Proposar activitats / materials adequats per treballar amb infants, adolescents i joves;
 • Les estratègies didàctiques crítiques, cooperatives, participatives i propositives són les més adequades per fomentar l’EpD;
 • Els continguts d’aprenentatge es poden treballar per àrees i de manera transversal;
 • És molt important l’atenció a la diversitat per tal de fomentar les màximes potencialitats de l’alumnat.

En relació a l’avaluació i criteris:

 • L’avaluació per competències és una forma d’aprendre;
 • L’avaluació no ha de ser punitiva sinó orientada a la millora del procés d’aprenentatge;
 • Per avaluar per competències cal que l’alumnat sàpiga aprendre autònomament, controlar els processos i auto-avaluar-se;
 • L’alumnat ha de conèixer els objectius d’aprenentatge;
 • Avaluació inicial com a via per detectar els coneixements previs de l’alumnat;
 • Instruments innovadors, que contribueixin a l’avaluació inicial i a l’autoavaluació ;
 • Posar en qüestió l’objectivitat de l’avaluació.
Tags:

1 thought on “(Català) Conclusions pedagògiques preliminars 2011”

 1. Pingback: Inici de segona etapa. Sessió de retrobament i presentació pla 2012 – Competències i EpD

Leave a Reply