Skip to content

Participatest

Aquest instrument ha estat el concebut per l’equip del CRAC (Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz)

Descripció

L’instrument, que es pot trobar a la web La vida en el centro, i que permet avaluar la participació als centres escolars, es proposa dos objectius:

  • Conscienciar de la importància d’educar a les escoles, instituts, centres de FP, escoles artístiques i universitats en un model democràtic i participatiu.
  • Fomentar la participació entre el col·lectiu jove i adolescent.

Té forma de test, estructurat en 5 grans temes: Contextos i possibilitats de participació estudiantil; Característiques de la participació estudiantil; Recolzament del centro educatiu i/o d’altres entitats o organitzacions; Experiència de la/les persona/nes o agent(s) dinamitzador(s) de la campanya.

Com s’ha elaborat?

L’equip del CRAC va elaborar una proposta inicial, que ha estat contrastada amb entitats juvenils, en el marc del Consejo de la Juventud de España, per a revisar-la i enriquir-la. Actualment s’estan aplicant projectes pilot a diferents centres que estan aplicant l’eina d’avaluació i passes posteriors (sensibilització, acció, organització)

En quins casos/escenaris és pertinent utilitzar-la

QUAN: El test està previst per a fer un diagnòstic inicial, per aplicar-lo abans d’iniciar una intervenció en un centre.

QUI: L’avaluació amb aquest test no ha de ser externa, sinó col·lectiva, per a que les persones que hi participen facin seu el procés i comprenguin els criteris a avaluar.

L’instrument està adreçat a professorat i equips directius de primària (a partir de 5è i 6è), secundària, batxillerat, FP i ensenyaments artístics; persones dinamitzadores d’entitats juvenils relacionades amb centres educatius, d’entitats estudiantils; membres d’AFAs; personal tècnic de joventut i personal tècnic d’administracions i entitats del Tercer Sector relacionades amb infància i joventut.

COM: Entrant en la web de La vida en el Centro, s’ha d’escollir el nivell educatiu, i respondre al qüestionari. Un cop s’hagi respost i s’hagin sumat els punts, la web La vida en el centro ofereix un itinerari per a l’acció, començant per la sensibilització (si cal aconseguir suports d’altres actors), l’acció (l’elaboració d’un projecte) i l’organització (la posada en pràctica del projecte).

Instrument d’avaluació

  1. CONTEXTOS I POSSIBILITATS DE PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL

Valorem el protagonisme i l’experiència de participació de l’estudiant a l’aula, en el centre educatiu i en la relació del mateix amb altres agents educatius i comunitaris de l’entorn. Com més amplia sigui la participació de l’alumnat en tots els contextos, molt millor! Si pel contrari, les i els alumnes estan lluny se participar, ja sabem que ens toca l’aventura de traçar les primeres línies en el mapa, ¡ànims!

  • Respecto als espais de participació estudiantil en el centre. Pensa en els diferents espais que té realment l’alumnat per a participar de la presa de decisions en el centre.

A l’aula

a) L’alumnat no participa a cap de les decisions rellevants de l’aula.

b) L’alumnat participa en algunes decisions de l’aula (temàtica sobre la que treballar i/o temps i/o organització de l’espai, etc.) i desenvolupen alguna assemblea durant el curs.

c) L’alumnat participa en la majoria de les decisions de l’aula (temàtica sobre la que treballar, temps, organització de l’espai, etc.), desenvolupen assemblees de manera periòdica i les decisions són vinculants.

En el centre educatiu

a) No participen en el consell escolar o organismes similars (delegació, junta de facultat, etc.).

b) Participen en el consell escolar o organismes similars però només a títol informatiu i no és vinculant.

c) Participen en el consell escolar o organismes similars on es té en compte la veu de l’alumnat per a prendre decisions.

En la comunitat

a) No existeix cap vinculació entre l’alumnat i altres organitzacions socials impulsada pel centre o per delegacions o associacions d’estudiants.

b) Existeix alguna relació amb altres organitzacions socials però és merament informativa i/o no vinculant.

c) L’alumnat es relaciona amb altres organitzacions socials i participen de la presa de decisions.

Majoria de A=1 punt. Majoria de B=3 punts. Majoria de C=5 punts. Una de cada: 3 punts.

1.2.Experiencias prèvies de l’alumnat en participació

a) No s’ha desenvolupat cap experiència de participació ni en el grup-classe, ni en el centre, ni en l’organització d’estudiants.

b) El grup-classe si ha desenvolupat experiències participatives prèvies, però no el centro completo, ni la organització d’estudiants o viceversa.

c) Tant el grup com el centre i l’organització d’estudiants tenen experiència en processos participatius previs.

A= 1 punts; B= 3 punts; C=5 punts.

Amb la puntuació obtinguda en els apartats 1.1 i 1.2 calculem la mitjana de la dimensió 1. Contexts i possibilitats de participació estudiantil.

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL

Ens parem a valorar, a grans trets, quina és la qualitat i rellevància de la participació que protagonitza l’alumnat del centre en el que volem desenvolupar la iniciativa.

¡ATENCIÓ! Si la puntuació mitjana que hem obtingut en la dimensió primera ha estat de 1, ens puntuem també amb 1 punt en aquesta segona dimensió i passem a la dimensió següent. Si la mitjana ha estat superior a 1,5, contestem a les preguntes que venen a continuació:

2.1. En general, ¿Existeixen en els òrgans de participació on intervé l’alumnat un procés de presa de decisions?

a) No, només s’aporta informació.

b) Si, es donen principalment informació i decisió.

c) Si, es donen principalment informació, deliberació, decisió i actuació.

d) Si, es donen principalment informació, deliberació, decisió, actuació i avaluació.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts, D= 5 punts.

2.2. En general, ¿Quina és la capacitat d’influència de l’estudiantat en els continguts (sobre què) del procés participatiu?

a) Cap.

b) Poca.

c) Bastant.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

2.3. En general, la veu i la presa de decisions de l’alumnat en els òrgans de participació:

a) És a títol informatiu i té valor simbòlic però no és vinculant.

b) És vinculant.

c) És vinculant, es fa seguiment i avaluació dels acords.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

2.4. Pel que fa a la comunicació i seguiment dels acords presos amb la participació de l’alumnat, en general:

a) No es recullen per escrit.

b) Es recullen per escrit però no es fa públic.

c) Es recullen per escrit i es fa públic a la comunitat educativa.

d) Es recullen per escrit, es fa públic i es creen mecanismes de seguiment i/o avaluació.

A= 1 punt, B= 1 punts, C= 3 punts, D= 5 punts.

Amb la puntuació obtinguda en els subapartats 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 calculem la mitjana de la dimensió 2. característiques de la participació estudiantil.

  1. RECOLZAMENTS DEL CENTRE EDUCATIU I/O D’ALTRES ENTITATS O ORGANITZACIONS

Si les dimensions anteriors ens han permès reflexionar sobre el punt de partida en el que es troba la participació de l’alumnat del centre, ara observarem els recolzaments amb els que comptem per a desenvolupar l’experiència.

3.1. Recolzament del centre educatiu per a desenvolupar la iniciativa

a) Recolzament només d’algun(s) professor/a i/o professors/res.

b) Recolzament d’algun(s) professor/a i/o professors/res i tambén de mares i/o pares de l’AFA.

c) Recolzament de l’equip directiu i d’algunes professores i professors.

d) Recolzament de l’equip directiu, d’algunes professores i professors i de mares i pares de l’AFA.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 3 punts, D=5 punts.

3.2. Recolzament d’entitats públiques o privades (Consells Locals de Juventut, Ajuntament, Associacions, Xarxes….)

a) Cap recolzament.

b) Recolzament per a presentar la iniciativa.

c) Recolzament material i/o econòmic exclusivament.

d) Recolzament per a presentar la iniciativa i, a més, recolzament material i/o econòmic.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 3 punts, D= 5 punts

Amb la puntuació obtinguda en els subapartats 3.1 y 3.2 calculem la mitjana de la dimensió 3. Recolzament del Centre educatiu i/o d’altres entitats o organitzacions.

  1. EXPERIÈNCIA DE LA/LES PERSONA/ES O AGENT DINAMITZADOR DE LA CAMPANYA

Per a respondre, recordem que la iniciativa que proposem per a dinamitzar està travessada per una forma concreta d’entendre la participació en la que a través del feminisme i la sostenibilitat forta, posem la vida en el centre.

  1. 1. Experiència prèvia en la dinamització de processos participatius. Capacitats pròpies.

a) No he/hem dinamitzat prèviament cap procés participatiu.

b) He/hem dinamitzat algun procés utilitzant metodologies participatives però no ha comportat prendre part en la presa de decisions.

c) He/hem dinamitzat processos utilitzant metodologies participatives que han comportat prendre part en la presa de decisions.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts

Mitjana de la dimensió 4. experiència de la/les persona/es o agents dinamitzadors de la campanya.

  1. RECURSOS PARA PONER EN MARCHA LA EXPERIENCIA

Per últim, vegem els recursos interns amb els que comptem, així com els que tenen el propi centre.

  • Recursos interns

¿De quant de temps disposo/disposem?

a) Disposo/disposem de poques sessions concentrades en un trimestre.

b) Disposo/disposem de sessions periòdiques al llarg d’un curs escolar sencer.

c) Hi ha intenció i possibilitats de que es continuï en els propers anys.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

¿Quins són els recursos propis dels que disposi/disposem?

a) No compto/comptem amb suficients recursos humans ni materials.

b) Compto/Comptem amb suficients recursos humans, però no materials (atenent a criteris de sostenibilitat), o viceversa.

c) Compto/Comptem amb suficients recursos humans i materials per al desenvolupament de l’experiència.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

  • Recursos del centre. En general, ¿Quins recursos materials i/o econòmics es dediquen a la participació de l’alumnat?

a) No hi ha dotació material i/o econòmica per a generar processos participatius.

b) Hi ha alguna dotació material i/o econòmica per a generar processos participatius.

c) Hi ha suficient dotació material i econòmica per a generar processos participatius.

A= 1 punt, B= 3 punts, C= 5 punts.

Amb la puntuació obtinguda en els subapartats 5.1iy 5.2 calculem la mitjana de la dimensió 5. Recursos per a posar en marxa l’experiència.

Més recursos

Leave a Reply