Skip to content

Avaluar per transformar el món

 

 

Amb aquest projecte volem aprofundir en la concreció d’una proposta d’avaluació coherent amb els continguts d’aprenentatge i l’enfocament didàctic – metodològic del model curricular elaborat en el marc del programa Competències per Transformar el Món. Amb el treball desenvolupat en les etapes anteriors ens hem centrat en el nivell d’avaluació d’aprenentatges, i hem concretat uns criteris d’avaluació per a cadascun dels continguts d’aprenentatge plantejats. El que proposem amb aquest projecte és avançar un pas més en la reflexió i la concreció de criteris i instruments que permetin avaluar també el canvi d’actituds, i la transformació (de les relacions educatives, de l’estructura – institució escolar, i de l’entorn).

Realitzarem un seminari per reflexionar i concretar formes d’avaluar l’educació per la justícia global (EJG) centrades no només en l’assoliment de continguts d’aprenentatge i en la capacitat de transferència i aplicació a diferents contextos (centre educatiu, entorn familiar, comunitat), sinó també en com les competències adquirides contribueixen a transformar aquests contextos. Com a resultat del procés formatiu i reflexiu elaborarem alguns criteris i instruments útils per valorar el canvi d’actituds i la transformació de l’entorn i la seva contribució a la Justícia Global

Publicarem els resultats a la plataforma online de la Guia d’orientacions pedagògiques vinculant-los amb els continguts d’aprenentatge dels 6 eixos temàtics que proposa la guia, i amb els continguts del currículum d’educació obligatòria, de manera que serviran d’orientació i de suport al professorat per avaluar l’aprenentatge de competències, en concordança amb els ordenaments d’avaluació competencial, des d’una mirada transformadora.