Sobre objectius: punts en comú entre l’educació per al desenvolupament i el curriculum escolar basat en competències bàsiques

 • by

All larg dels darrers anys, s’ha consolidat la idea de que el currículum basat en competències bàsiques era una excel·lent oportunitat per a la integració de l’educació per al desenvolupament en l’àmbit escolar degut a la proximitat tant d’objectius com de continguts d’aprenentatge.

Per això i en aquest sentit, el grup de treball de Competències i EpD ha realitzat una ampli i exhaustiu treball d’anàlisi de la presència de l’educació per al desenvolupament en l’actual legislació educativa a Catalunya tant en el camp dels objectius com en el camp dels continguts d’aprenentatge. De fet, el grup de treball de Competències i EpD ha comprovat amb la seva anàlisis que l’ordenació curricular d’educació primària establerta en el Decret 142/2007 i l’ordenació curricular d’educació secundària establerta en el Decret 143/2007 recullen múltiples referències explícites a les intencions pedagògiques de l’educació per al desenvolupament, tant en els objectius generals d’etapa com en els objectius específics de cada una de les àrees o matèries, des de la mateixa concepció de l’àrea o matèria, els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de cada una d’elles.

En aquesta entrada, aquesta anàlisi es centra principalment en els objectius.

Així, el curriculum de primària recull els següents objectius generals vinculats a les finalitats educatives de l’educació per al desenvolupament:

Però, no es poden obviar les aportacions, en un menor grau, de les àrees d’educació artística, educació física i matemàtiques en la promoció dels continguts, procediments i actituds que fomenta l’educació per al desenvolupament i, per això, a continuació, es presenten en els següents enllaços dues taules on es presenten els diferents objectius curriculars que s’identifiquen en les diferents àrees de primària:

En la mateixa línia, el curriculum de secundària recull els següent objectius generals vinculats a les finalitats educatives de l’educació per al desenvolupament:

  En un nivell més de concreció, el curriculum de primària també recull diferents objectius d’àrea vinculats a les finalitats educatives de l’educació per al desenvolupament que s’identifiquen principalment en l’àmbit de llengües i en les àrees de Coneixement del medi natural, social i cultural i Educació per al desenvolupament . Però, no es poden obviar les aportacions, en un menor grau, de les àrees d’educació artística, educació física i matemàtiques en la promoció dels continguts, procediments i actituds que fomenta l’educació per al desenvolupament i, per això, a continuació, es presenten en els següents enllaços dues taules on es presenten els diferents objectius curriculars que s’identifiquen en les diferents àrees de primària:

 • Conèixer i valorar els drets reconeguts a la persona en la Declaració universal dels drets humans, en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, en l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Constitució espanyola.
 • Conèixer els mecanismes de funcionament de les societats democràtiques i el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics.
 • Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.
 • Fomentar iniciatives de participació democràtica i responsable dins del centre, participant activament en activitats fora del centre, com a eina per aprendre a assumir els deures ciutadans i compromisos socials.
 • Utilitzar i valorar les matemàtiques com una eina útil per comprendre el món i per expressar informacions i coneixements sobre l’entorn, i reconèixer-les com una ciència oberta i dinàmica.
 • Reconèixer situacions-problema de l’entorn i utilitzar les matemàtiques per resoldre-les, triant els recursos que es considerin més adients i explicant-ne l’elecció.
 • Identificar, analitzar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació, per raó de gènere, origen o creences, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de les persones i grups més desafavorits.
 • Participar en l’elaboració, realització i avaluació de projectes relacionats amb aspectes rellevants del’entorn natural, social i cultural, amb la conservació del medi ambient i del patrimoni i amb accionssolidàries i de justícia social.
 • Valorar i tenir cura del medi, així com assumir comportaments de consum responsable que contribueixin a la sostenibilitat
 • Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes.
 • Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan fetes per homes i dones i per a la gent, i que representen les seves experiències.
 • Desenvolupar una actitud favorable a la superació dels prejudicis i contrària a la violència i als comportaments discriminatoris.
 • Identificar, analitzar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació, per raó de gènere, origen o creences, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de les persones i grups més desafavorits.
 • Desenvolupar una actitud favorable a la superació dels prejudicis i contrària a la violència i als comportaments discriminatoris.
 • Desenvolupar mecanismes d’autoregulació de les pròpies emocions i de la pròpia conducta, habilitats emocionals i de comunicació assertiva en les relacions personals i de grup, mostrant actituds empàtiques, solidàries i constructives.
 • Reconèixer i practicar els valors i normes que afavoreixen la convivència i la relació entre les persones, així com estratègies de resolució de conflictes des del diàleg i la mediació.
 • Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns sense discriminacions, per mitjà de la participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.
 • Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingü.stics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes.
 • Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència i respectar la igualtat de drets i deures de les persones, reconeixent les pròpies responsabilitats.
 • Reconèixer l’alteritat des de criteris d’igualtat i identificar les relacions d’interdependència amb els altres. Desenvolupar una actitud favorable a la superació dels prejudicis i contrària a la violència i als comportaments discriminatoris.
 • Reconèixer i sentir la diversitat social, cultural, de gènere i d’orientació afectiva com un fet enriquidor de la convivència, sabent explicar els propis costums i mostrant respecte pels costums i maneres de viure de cultures diferents a la pròpia i facilitar la incorporació de les nenes i nens nouvinguts en l’entorn sociocultural.
 • Identificar, analitzar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació, per raó de gènere, origen o creences, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de les persones i grups més desafavorits.
 • Desenvolupar sentiments d’empatia i actituds que garanteixin el respecte i la convivència entre els diversos grups.
 • Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns sense discriminacions, per mitjà de la participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.
 • Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com a elements culturals, propis i d’altres cultures, mostrant una actitud crítica tant des de la perspectiva de participant com d’espectador/a.
 • Identificar l’especificitat dels éssers humans i analitzar i valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, adoptant compromisos individuals i col·lectius d’actuació en la protecció i millora del medi ambient i del patrimoni cultural.
 • Reconèixer en el medi natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb el pas del temps, comprendre algunes relacions de successió i simultaneïtat, de cronologia i de durada, i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i en la construcció del futur.
 • Participar en l’elaboració, realització i avaluació de projectes relacionats amb aspectes rellevants de l’entorn natural, social i cultural, amb la conservació del medi ambient i del patrimoni i amb accions solidàries i de justícia social.
 • Valorar i tenir cura del medi ambient, així com assumir comportaments de consum responsable que contribueixin a la sostenibilitat.

Finalment, en relació als objectius específics d’àrea de secundària, s’identifiquen els següents vinculats principalment a l’àmbit de llengües i les matèries de Ciències de la naturalesa, Ciències socials, geografia i història, Matemàtiques i Educació per al desenvolupament i a la ciutadania. Tanmateix, com ha ocurregut en primària, hi ha un seguit de matèries com Educació visual i plàstica, Educació física, Tecnologies, Cultura Clàssica o Història i cultura de les religions que donen peu a treballar tots aquells aspectes conceptuals, procedimentals i actitudinals que promou l’EpD. En aquest sentit, es presenten aquells objectius curriculars que s’identifiquen en les diferents matèries de secundària:

 • Distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i valorar les consecucions de la democràcia i la vigència dels drets humans individuals i col·lectius i de les llibertats.
 • Assumir els valors democràtics en la convivència escolar i de l’entorn, rebutjant situacions injustes i discriminatòries.
 • Conèixer i assumir els drets i deures derivats de l’Estatut de Catalunya, la Constitució espanyola i les declaracions de drets humans d’àmbit internacional.
 • Reconèixer aquests drets com a referències ètiques de conducta i com a conquestes històriques inacabades.
 • Identificar els mecanismes de funcionament de les societats democràtiques i el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics.
 • Prendre consciència de la pertinença als diferents àmbits de ciutadania propis (local, autonòmic, estatal, europeu i global) i de la necessitat de contribuir al seu desenvolupament i la seva millora.
 • Comprendre el territori com a resultat de les interaccions al llarg del temps entre els grups humans i els recursos disponibles, valorant les conseqüències econòmiques, socials, polítiques i mediambientals que se’n deriven i la necessitat de garantir la sostenibilitat.
 • Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer la multicausalitat dels fets i les seves conseqüències i valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i col·lectius dels processos.
 • Valorar les matemàtiques com a part de la cultura, tant des del punt de vista de la història com des de la diversitat cultural del món actual, i utilitzar la competència matemàtica per analitzar tot tipus de fenòmens del nostre món i per actuar de manera reflexiva i crítica en els diferents àmbits de la vida.
 • Utilitzar i valorar les matemàtiques com una eina útil per comprendre el món i per expressar informacions i coneixements sobre l’entorn, i reconèixer-les com una ciència oberta i dinàmica.
 • Identificar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació, per raó de gènere, origen o creences, dins i fora del propi entorn, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de les persones i grups més desfavorits i valorant la importància de formes de cooperació ciutadana, com l’associacionisme i el voluntariat.
 • Reflexionar i relacionar dins un context les causes i les conseqüències de les desigualtats econòmiques i socials i dels conflictes bèl·lics. Reflexionar sobre els dilemes morals del món actual. Identificar estratègies i alternatives per aconseguir una societat més justa i equitativa.
 • Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle xxi, per a l’entesa i mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.
 • Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer la multicausalitat dels fets i les seves conseqüències i valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i col·lectius dels processos.
 • Desenvolupar l’afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, des del respecte, la confiança i la igualtat, rebutjant els prejudicis, els estereotips i les relacions basades en el domini de l’altre.
 • Reconèixer els drets de les dones, valorar la diferència de sexes i la igualtat de drets, identificant i rebutjant situacions de discriminació i violència de gènere.
 • Identificar les causes d’alguns conflictes al llarg de la història i en l’actualitat, valorant la necessitat de trobar solucions dialogades als problemes. Assumir els valors de la cultura de la pau en el decurs de debats i tasques de grup, adoptant una actitud responsable, solidària, participativa i dialogant.
 • Reflexionar i relacionar dins un context les causes i les conseqüències de les desigualtats econòmiques i socials i dels conflictes bèl·lics.
 • Desenvolupar l’afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, des del respecte, la confiança i la igualtat, rebutjant els prejudicis, els estereotips i les relacions basades en el domini de l’altre. Reconèixer i desenvolupar actituds saludables, identificant les pràctiques de risc.
 • Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle xxi, per a l’entesa i mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.
 • Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d’Espanya i del món actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural.
 • Assolir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i cultural i aplicar aquests coneixements a la interpretació del present, la comprensió del passat i la construcció del futur.
 • Reconèixer la diversitat social i cultural com a enriquidora de la convivència, mostrant respecte per cultures diferents a la pròpia i valorant els costums i estils de vida propis com a signes d’identitat i formes de cohesió social.
 • Comprendre les grans idees de la ciència i utilitzar-les per interpretar fets rellevants de la vida quotidiana així com per analitzar i valorar les repercussions del desenvolupament tecnocientífic.
 • Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i per participar en la presa de decisions sobre problemes locals i globals als quals s’enfronta la societat amb vista a assegurar un futur més sostenible.
 • Participar de forma cooperativa en l’elaboració, realització i avaluació de projectes rellevants a partir del plantejament d’interrogants i problemes en relació amb la recuperació de la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural i la vida social de l’entorn.
 • Valorar i tenir cura del medi, així com assumir comportaments de consum responsable que contribueixin a la sostenibilitat. Identificar les accions individuals, col·lectives i institucionals per a la preservació del medi.
 • Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.
 • Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i la societat en general.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *